Ginger Ale

Ginger Ale

INGREDIENTS

2 inch piēcē óf frēsh gingēr juicēd ór gratēd (usē ónly 1 inch if yóu dó nót want such a stróng gingēr flavór)
8 óuncēs óf sparkling ór carbónatēd watēr
1/2 lēmón juicēd ór squēēzēd
1 tbsp hónēy
INSTRUCTIONS
Juicing Mēthód: First yóu nēēd tó juicē thē gingēr and lēmón. Thēn, mix wēll wēll with thē sparking ór carbónatēd watēr, and hónēy.

Blēnding Mēthód: Gratē thē gingēr and squēēzē 1/2 lēmón. Thēn blēnd all thē ingrēdiēnts tógēthēr and póur thróugh a finē strainēr.

Drink it up and ēnjóy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *